Публична покана с предмет: „Строителна поддръжка - извършване на аварийни и необходими ремонти на сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID номер 9050074

Номер: 
8844
Дата на публикуване: 
02.02.2016 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: „Строителна поддръжка - извършване на аварийни и необходими ремонти на сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID номер 9050074

На  основание чл. 9, ал. 5, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Публичната покана е оттеглена.

Действията по възлагане на поръчката се преустановяват.