Публична покана с предмет: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП под ID

Номер: 
8637
Дата на публикуване: 
14.01.2016 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП под ID 9049612

Protocol_1.pdf (6.65 MB) Удостоверение за време

Покана (183.87 KB) Удостоверение за време

Приложение № 1 – Техническа спецификация  (52 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Представяне на участника  (39.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 3 – Ценово предложение (42.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 – Проект на договор (97 KB) Удостоверение за време

Разяснение №1 (1.21 MB) Удостоверение за време

Протокол №1 от работата на комисията (1.93 MB) Удостоверение за време

Протокол №2 от работата на комисията (3 MB) Удостоверение за време

Протокол №3 от работата на комисията (3.87 MB) Удостоверение за време

Договор Д-15 от 10.03.2016 г. (1.83 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор Д-15:

CCF11032016_00000_r.pdf (407.8 KB) Удостоверение за време

CCF11032016_00001_r.pdf (410.54 KB) Удостоверение за време

CCF11032016_00002_r.pdf (486.58 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9049612_D_15_2016.pdf (77.18 KB) Удостоверение за време

ID_9049612_D_15_2016.pdf (77.02 KB) Удостоверение за време

ID_9049612_D_15_2016.pdf (77.63 KB) Удостоверение за време

Възлагане/ прекратяване