Публична покана с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган, които се финансират по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт

Номер: 
8779
Дата на публикуване: 
29.12.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган, които се финансират по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г./ОПТ/ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“/ОПТТИ/“, публикувана в РОП под ID 9049299