Публична покана с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи по чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, във вр. с чл. 21, ал. 2 от Закона за концесиите – правен, технически, финансово-икономически анализ и екологичен анализ за обе

Номер: 
8640
Дата на публикуване: 
19.11.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи по чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, във вр. с чл. 21, ал. 2 от Закона за концесиите – правен, технически, финансово-икономически анализ и екологичен анализ за обект „Пристанищен терминал „ Зимовник-Русе”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе” и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор и документация за участие в процедурата за предоставяне на концесията”, публикувана в РОП под ID номер 9047870

Покана (231.09 KB) Удостоверение за време

Приложение № 1 – Технически спецификации   (246.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Представяне на участника – образец  (17.85 KB) Удостоверение за време

Приложение № 3 – Ценово предложение  (20.32 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 – Проект на договор   (34.96 KB) Удостоверение за време

Приложение № 5 – Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката   (14.58 KB) Удостоверение за време

Приложение № 6 – Декларация  (17.4 KB) Удостоверение за време

Приложение № 7 – Техническо предложение  (21.1 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисията (2.9 MB) Удостоверение за време