Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията н

Номер: 
7468
Дата на публикуване: 
01.07.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул”, публикувана под номер 00042-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1. Решение (140.5 KB)

2. Обявление (789.1 KB)

3. Информация за предварителен контрол (261.34 KB)

4. Документация (4.03 MB) (1.01 MB)

5.Разяснение №1 по документацията (201.09 KB)

6.Разяснение №2 по документацията (134.51 KB)

7.Разяснение №3 по документацията (184.63 KB)

8.Разяснение №4 по документацията (485.32 KB)

9.Разяснение №5 по документацията (281.63 KB)

10.Разяснение №6 по документацията (134.94 KB)

11. Протокол № 1 (4.4 MB) 21.10.2014

12. Отваряне на ценовите предложения (40.33 KB) Удостоверение за време

13. Протокол № 2 (4.21 MB) Удостоверение за време

14. Протокол № 3 (1.44 MB) Удостоверение за време

15. Протокол № 4 (463.09 KB) Удостоверение за време

16. Заповед (667.08 KB) Удостоверение за време

17. Информация за гаранцията за участие (102.64 KB) Удостоверение за време

18. Договор (1.84 MB) Удостоверение за време

19. Приложения към договор (6.31 MB) Удостоверение за време

20. Информация за гаранцията за участие (102.42 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0012_D_37_2014.pdf (76.45 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0012_D_37_2014.pdf (76.29 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0012_D_37_2014.pdf (76.81 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0012_D_37_2014.pdf (76.42 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0012_D_37_2014.pdf (76.88 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0012_D_37_2014.pdf (76.46 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор (2.27 MB) Удостоверение за време

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение (75.01 KB) Удостоверение за време