Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро админист

Номер: 
7461
Дата на публикуване: 
30.06.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0009 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „ Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт”;

Обособена позиция № 2: „Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в Р България и разработване на услуга за удостоверяване на време”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0009 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1. Решение (1.33 MB)

2. Обявление (7.98 MB)

3. Заглавна страница на документацията (261.85 KB)

4. Документация (4.15 MB) (9 MB)

5. Разяснение №1 по документацията (213.6 KB)

6. Решение за промяна - 14.07.2014 г. (161.13 KB)

7. Разяснение №2 по документацията (1.17 MB)

8. Разяснение №3 по документацията (381.69 KB)

9. Разяснение №4 по документацията (76.14 KB)

10. Разяснение №5 по документацията (215.1 KB)

11. Разяснение №6 по документацията (119.15 KB)

12. Протокол № 3 (1.55 MB) 21.10.2014

13. Информация за отваряне на ценови предложения и резултати от оценяването на допуснатите оферти по показател "Техническа оценка" (542.12 KB)Удостоверение за време

14. Протоколи (4.09 MB) Удостоверение за време

15. Заповед РД-14-109 от 24.11.2014 г. (295.13 KB) Удостоверение за време

16. Договор ОП1 (1.23 MB) Удостоверение за време

17. Приложения към договор ОП1 (11.19 MB) Удостоверение за време

18. Договор ОП2 (4.18 MB) Удостоверение за време

19. Приложения към договор ОП2 (36.54 MB) Удостоверение за време

Информация за гаранция за участие (135.72 KB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0009_D_10_2015.pdf (77.04 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_10_2015.pdf (76.07 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_18_2015.pdf (79.82 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_10_2015.pdf (76.25 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_18_2015.pdf (79.33 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_10_2015.pdf (76.55 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_18_2015.pdf (80.02 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0009_D_18_2015.pdf (79.14 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (182.45 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор – Д-18 от 15.04.2015 г. – ОП 2 (178.17 KB) Удостоверение за време