Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Последващо развитие и усъвършенстване на информационно - комуникационната среда на електронното правителство“, публикувана под номер 0042-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки

Номер: 
7458
Дата на публикуване: 
30.06.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Последващо развитие и усъвършенстване на информационно - комуникационната среда на електронното правителство“, публикувана под номер 0042-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Последващо развитие и усъвършенстване на информационно - комуникационната среда на електронното правителство“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри”;

Обособена позиция № 2: „Доизграждане на инструменталната среда на електронното управление на Република България (БеУ)”;

Обособена позиция № 3: „Последващо развитие и усъвършенстване на ЕПДЕАУ”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

1. Решение (260.46 KB)

2. Обявление (1.84 MB)

 

3. Документация (19.25 MB)

4. Решение за промяна (258.59 KB)

5. Документация - промяна 11.07.2014 г. (4.25 MB)  (3.43 MB)

6. Разяснение №1 по документацията (525.42 KB)

 

7. Разяснение №2 по документацията (69.77 KB)

8. Разяснение №3 по документацията (265.76 KB)

9.  Разяснение №4 по документацията (165.02 KB)

10. Разяснение №5 по документацията(136.45 KB)

11. Разяснение №6 по документацията (86.5 KB)

12. Протокол №2 (14.74 MB) 03.10.2014

13. Информация за резултатите от оценяването на допуснатите оферти по показател "Техническа оценка" (643.22 KB) Удостоверение за време

14. Протоколи (8.47 MB) Удостоверение за време

15. Заповед РД-14-108 от 19.11.2014 г. (223.68 KB) Удостоверение за време

16. Договор ОП3 (1.9 MB) Удостоверение за време

17. Приложения към Договор ОП3 (8.02 MB) Удостоверение за време

18. Информация за гаранцията за участие (123.5 KB) Удостоверение за време

19. Договор ОП1 (1.21 MB) Удостоверение за време

20. Приложения към Договор ОП1 (11.62 MB) Удостоверение за време

21. Договор за подизпълнение и допълнително споразумение към него, към ОП1 (2.57 MB)Удостоверение за време

22. Договор ОП2 (945.22 KB) Удостоверение за време

23. Приложения към договор ОП2 (17.17 MB)Удостоверение за време

Информация за гаранция за участие (131.6 KB) Удостоверение за време

 

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0010_D_40_2014.pdf (77.37 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_19_2015.pdf (76.76 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_43_2014.pdf (77.76 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_19_2015.pdf (76.58 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_40_2014.pdf (77.86 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_43_2014.pdf (77.75 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_43_2014.pdf (77.05 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_19_2015.pdf (77.08 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_43_2014.pdf (77.75 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0010_D_40_2014.pdf (77.9 KB) Удостоверение за време

Информация за извършени плащания по договор за подизпълнение (76.14 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (185.71 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (183.84 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор – Д-40 от 13.12.2014 г. – ОП 3 (175.71 KB) Удостоверение за време