Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейностите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъв

Номер: 
7455
Дата на публикуване: 
27.06.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейностите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“, публикувана под номер 0042-2014-008 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейностите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на техническа експертиза за дейности: Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в Изпълнителната власт. Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри. Доизграждане на инструменталната среда на електронното управление на Република България (БеУ). Последващо развитие и усъвършенстване на ЕПДЕАУ. Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация. Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в Р България и разработване на услуга за удостоверяване на време”;

Обособена позиция № 2: „Извършване на оценка и контрол на качеството”.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0008 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

1. Решение (208.91 KB)

2. Обявление (1.34 MB)

3. Информация за предварителен контрол (366.34 KB)

4. Документация (1.03 MB) (10 MB)

5. Разяснение №1 по документацията (171.68 KB)

6. Отваряне на ценови предложения (58.35 KB)

7. Повторно отваряне на ценови предложения (99.48 KB) Удостоверение за време

8. Протоколи (19.12 MB) Удостоверение за време

9. Заповед (3.76 MB) Удостоверение за време

10. Информация за гаранцията за участие (137.31 KB) Удостоверение за време

11. Договор ОП1 (1.63 MB) Удостоверение за време

12. Приложения към Договор ОП1 (15.52 MB) Удостоверение за време

13. Договор ОП2 (1.57 MB) Удостоверение за време

14. Приложения към Договор ОП2 (15.63 MB) Удостоверение за време

15. Информация за гаранцията за участие (350.98 KB)Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (79.83 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_41_2014.pdf (79.86 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (80.59 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (80.11 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (80.55 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_41_2014.pdf (80.27 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (80.24 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (80.54 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_41_2014.pdf (80.56 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (79.95 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (80.6 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_41_2014.pdf (80.56 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0008_D_42_2014.pdf (79.82 KB) Удостоверение за време

 

Информация за изпълнението на договор – Д-42 от 13.12.2014 г. – ОП 1 (182.08 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор – Д-41 от 13.12.2014 г. – ОП 2 (182.08 KB) Удостоверение за време