Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОП „Транспорт”, публикувана под номер 00042-2014-0006 в Регистъра на обществените поръчки

Номер: 
7377
Дата на публикуване: 
05.06.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОП „Транспорт”, публикувана под номер 00042-2014-0006 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОП „Транспорт”.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие е предоставен на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача” и на интернет адреса на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий” № 9, гр. София.

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2014-0006 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

1. Решение (129.12 KB)

2. Обявление (697.61 KB)

 

3. Документация (2.28 MB) (539 KB)

4. Разяснение №1 по документацията (1.95 MB)

5. Информация за гаранцията за участие (66.37 KB) 16.10.2014

6. Информация за гаранцията за участие (50.95 KB) 22.10.2014