Публична покана с предмет „Комплексна поддръжка (техническо обслужване), авариен ремонт и профилактика на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул.”Дякон Игнатий” № 11“, публикувана в РОП

Номер: 
7184
Дата на публикуване: 
27.03.2014 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Комплексна поддръжка (техническо обслужване), авариен ремонт и профилактика на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул.”Дякон Игнатий” № 11“, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9027522

1. Покана (174.45 KB)

2. Приложение № 1 - Техническа спецификация за „Комплексна поддръжка (техническо обслужване), авариен ремонт и профилактика на  асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на  ул.”Дякон Игнатий” № 11” (25.72 KB)

3. Приложение № 2 - Идентификация на участника  (35 KB)

4. Приложение № 3 - Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици   (16.42 KB)

5. Приложение № 4 - Ценово оферта  (35.5 KB)

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9027522_D_16_2014.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (107.57 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (78.12 KB)Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (77.67 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (77.67 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (77.67 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.32 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.26 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.26 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.31 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.26 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.26 KB) Удостоверение за време

ID_9027522_D_16_2014.pdf (80.26 KB) Удостоверение за време