Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съпътстващи обучения за администрациите във връзка с дейности по реализация на електронни административни услуги и референтни модели по проект „Развитие на административното обслужване по ел

Номер: 
7005
Дата на публикуване: 
29.01.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съпътстващи обучения за администрациите във връзка с дейности по реализация на електронни административни услуги и референтни модели по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, публикувана под номер 0042-2014-003 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съпътстващи обучения за администрациите във връзка с дейности по реализация на електронни административни услуги и референтни модели по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер 0042-2014-003 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение (221.18 KB)

2. Обявление (918.37 KB)

3. Заглавна страница на документацията (454.66 KB)

4. Документация (1.08 MB) (520.5 KB)

5. Разяснение №1 по документацията (178.21 KB)

6. Отваряне на ценови предложения (40.77 KB)

7. Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 (105.88 KB) Удостоверение за време

8. Информация за изпълнението на договор (135.79 KB) Удостоверение за време