Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Упра

Номер: 
6982
Дата на публикуване: 
23.01.2014 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., публикувана под номер 0042-2014-002 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр.София, ул. „Дякон Игнатий” №9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача” и на интернет адреса на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер 0042-2014-002 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение (181.12 KB)

2. Обявление (565.75 KB)

3. Заглавна страница на документацията (161.64 KB)

4. Документация (403.5 KB)

5. Разяснение №1 по документацията (265.18 KB)

6. Разяснение №2 по документацията (359.45 KB)

7. Разяснение №3 по документацията (680.82 KB)

8. Разяснение №4 по документацията (230.04 KB)

9. Разяснение №5 по документацията (346.05 KB)

10. Отваряне на ценови предложения (192.47 KB)

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2014_0002_D_26_2014.pdf (63.03 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0002_D_26_2014.pdf (79.41 KB) Удостоверение за време

00042_2014_0002_D_26_2014.pdf (79.3 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението н договор (184.57 KB) Удостоверение за време