Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Логистично обезпечаване на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.”, публикувана под номер: 00042-2013-0014 в Регис

Номер: 
6768
Дата на публикуване: 
16.10.2013 г.
Наименование: 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Логистично обезпечаване на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.”, публикувана под номер: 00042-2013-0014 в Регистъра на обществените поръчки

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Логистично обезпечаване на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.”.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача” и на интернет адреса на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер: 00042-2013-0014 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение  

2. Обявление  

3. Заглавна страница на документацията 

4. Документация 

5. Техническа спецификация  

6. Образец на ценова оферта

7. Разяснение №1 по документацията (83.37 KB)

8. Покана за отваряне на ценови оферти (353.99 KB)

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2013_0002_D_46_2013.pdf (76.46 KB) Удостоверение за време

00042_2013_0014_D_14_2014.pdf (76.46 KB) Удостоверение за време

00042_2013_0014_D_14_2014.pdf (106.02 KB) Удостоверение за време

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (228.27 KB) Удостоверение за време

Информация за възстановена гаранция (107.18 KB) Удостоверение за време