Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
8721 27.11.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност по проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, публикувана под номер 00042-2010-0015 в Регистъра на обществените поръчки
7545 30.07.2014 г. Откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначение с цел експлоатация на линията за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Индия
7468 01.07.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул”, публикувана под номер 00042-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки
7467 01.07.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана под номер 00042-2014-0013 в Регистъра на обществените поръчки
7465 30.06.2014 г. Публична покана с предмет: ”Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестиционни планове за 2012 г. и 2013 г. на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, поотделно за всяко летище, направление и вид на инвестициите; проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, спазването на принципите на добрата пазарна практика при възлагането и извършването на отчетените инвестиции; установяване на съответствието на извършеното строителство с одобрените проекти и на качеството на изпълнението му с приложимите стандарти, по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД”, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9031711
7461 30.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” публикувана под номер 00042-2014-0009 в Регистъра на обществените поръчки
7458 30.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Последващо развитие и усъвършенстване на информационно - комуникационната среда на електронното правителство“, публикувана под номер 0042-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки
7455 27.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейностите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“, публикувана под номер 0042-2014-008 в Регистъра на обществените поръчки
7446 25.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на административните сгради на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находящи се на адреси: ул. „Дякон Игнатий” № 9-11 и ул. „Ген. Гурко” № 5” , публикувана под номер 00042-2014-0007 в Регистъра на обществените поръчки
7377 05.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на напредъка и цялостното изпълнение на ОП „Транспорт”, публикувана под номер 00042-2014-0006 в Регистъра на обществените поръчки

Страници