Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
7378 05.06.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на дейности по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“, публикувана под номер 00042-2014-0005 в Регистъра на обществените поръчки
7280 30.04.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Интермодален Терминал - Варна“ с уникален номер в РОП: 00042-2014-0004
7184 27.03.2014 г. Публична покана с предмет „Комплексна поддръжка (техническо обслужване), авариен ремонт и профилактика на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул.”Дякон Игнатий” № 11“, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9027522
7134 11.03.2014 г. Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации в сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9026771
7005 29.01.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съпътстващи обучения за администрациите във връзка с дейности по реализация на електронни административни услуги и референтни модели по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, публикувана под номер 0042-2014-003 в Регистъра на обществените поръчки
6982 23.01.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., публикувана под номер 0042-2014-002 в Регистъра на обществените поръчки
6964 17.01.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хардуер и софтуер за целите на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път", публикувана под номер 00042-2014-0001 в Регистъра на обществените поръчки
6890 11.12.2013 г. Публична покана с предмет „Преводи на материали и преводачески услуги за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана с уникален код 9023800 на Портала за обществени поръчки
6768 16.10.2013 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Логистично обезпечаване на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 2014 г. – 2015 г.”, публикувана под номер: 00042-2013-0014 в Регистъра на обществените поръчки
6751 09.10.2013 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, публикувана под номер: 00042-2013-0013 в Регистъра на обществените поръчки

Страници