Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
8991 15.04.2016 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, публикувано в РОП с уникален номер 0042-2016-0002
9012 12.04.2016 г. Покана с предмет: "Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за 2014 г. по Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, както и обобщаване на финансово-счетоводните, техническите и правните експертизи по одобрените и признатите от концедента План за незабавни подобрения (ПНП) и Годишни инвестиционни планове (ГИП) за периода 2007 – 2013 години, публикувана под ID: 9052454 в АОП
9000 12.04.2016 г. Публична покана с предмет: “Проектиране и изпълнение на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID: 9052537
8887 12.02.2016 г. Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. на ЦООП
8844 02.02.2016 г. Публична покана с предмет: „Строителна поддръжка - извършване на аварийни и необходими ремонти на сградите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID номер 9050074
8701 18.01.2016 г. Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. на ЦООП
8637 14.01.2016 г. Публична покана с предмет: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП под ID 9049612
8772 14.01.2016 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на платформа за подготовка, провеждане и анализ на учения по киберсигурност и осъвременяване на модел и провеждане на учение в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0001
8779 29.12.2015 г. Публична покана с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган, които се финансират по приоритетни оси „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г./ОПТ/ и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“/ОПТТИ/“, публикувана в РОП под ID 9049299
8722 04.12.2015 г. Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво и автокозметика за автомобилите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез карти за безналично плащане” по условията на Рамково споразумение СПОР-460/18.11.2015 на ЦООП

Страници