Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
8526 23.09.2015 г. Публична покана с предмет „Сервизно обслужване и ремонт на периферна и офис техника, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП под ID номер 9046125
8492 23.09.2015 г. Публична покана с предмет „Извънгаранционно абонаментно обслужване и техническа поддръжка на климатичните инсталации и системи, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID:9046124
8214 31.08.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0017
8491 24.08.2015 г. Публична покана с предмет „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“, публикувана в РОП с ID: 9045149
8391 20.08.2015 г. Покана с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на периферната техника, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП с ID: 9045054
8446 14.08.2015 г. Публична покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия за услуга върху обект „Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ и проекти на обосновка на концесия, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура“, публикувана в АОП с ид № 9044902
8390 31.07.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0015
8383 31.07.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ БУЛ.“БРЮКСЕЛ“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0016
8453 27.07.2015 г. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитна услуга по изпълнение и отчитане на разходите на дейност 10 „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“ по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, с рег. № К10-31-1/07.09.2010 г. в съответствие с изискванията на действащото законодателство и международните одиторски стандарти“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0014
8415 15.07.2015 г. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Северен централен район на планиране“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0013

Страници