Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
8380 26.06.2015 г. Покана с предмет „Застраховане на автомобилите, собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - застраховки „Каско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, публикувана в РОП с ID:9043235
8181 17.06.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0012
8285 21.05.2015 г. Покана с предмет „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Пловдив и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура“, публикувана в РОП с ID:9041995
8221 30.04.2015 г. Публична покана с предмет „Изготвяне на правен анализ и проекти на обосновка на концесията, концесионен договор, документация за участие в открита процедура и решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София, както и обобщаване и анализиране на изводите, констатациите и/или препоръките по останалите анализи (технически, финансово-икономически и екологичен анализ), управление и координиране на дейностите по изпълнение на правния, финансово-икономическия, техническия и екологичен анализ“, публикувана в РОП с ID: 9041394
8220 30.04.2015 г. Публична покана с предмет „Изготвяне на екологичен анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041377
8219 30.04.2015 г. Публична покана с предмет „Изготвяне на технически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041381
8222 30.04.2015 г. Покана с предмет „Изготвяне на финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041386
8088 20.04.2015 г. Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0011
8133 17.04.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на активно мрежово оборудване от висок клас с необходимите лицензи, етажни комуникационни шкафове с пасивни елементи, обслужващи мрежовата инфраструктура и етажните стекове в МТИТС“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0010
8108 16.04.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”), публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0009

Страници