Обществени поръчки до 14.04.2016 г.

N: Дата на създаване на електронната преписка Наименование
7986 11.02.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност“, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0001
7964 27.01.2015 г. Публична покана с предмет: „Текущ ремонт на работни кабинети и общи части в сградите на МТИТС, ул. „Дякон Игнатий” № 11 и ул. „Гурко”№ 5“, публикувана в РОП на АОП с ID: 9038390
7954 14.01.2015 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-51/05.12.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” на Централния орган по обществените поръчки
7932 08.01.2015 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, за обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ на Централния орган по обществените поръчки
7947 18.12.2014 г. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на цялостна експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство“, публикувана в РОП на АОП под № 00042-2014-0016
7935 15.12.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-43/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса” на Централния орган по обществените поръчки
7934 15.12.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-42/07.10.2014 г. с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ на Централния орган по обществените поръчки
7898 12.12.2014 г. Публична покана с предмет „Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID номер: 9037396
7881 08.12.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ на Централния орган по обществените поръчки
7880 08.12.2014 г. Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“” на Централния орган по обществените поръчки

Страници