Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
10.04.2018 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-6/09.03.2018 г.

Забележка: Процедурата на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/ )

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Покана

Документация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: