Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
21.05.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”

по проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)”, с акроним DANRiSS, код на проекта 16.5.2.014, е-MS code ROBG-172

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 25.06.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Възлагане/ прекратяване

Решение за възлагане

Договор

Обявление за изпълнение

Информация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: