Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
08.11.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, рег. № РД-14-90/21.11.2018 г. в документацията за обществената поръчка са направени изменения, както следва:

  1. В Част I. „Условия и указания“, раздел I. „Общи условия на обществената поръчка“, т. 13 „Цена и начин на плащане“, абзац втори, изречение второ се заличават думите „(но не е длъжен)“;
  2. В част IV. ”Проект на договор“, в чл. 6, ал. 5 се заличават думите „(но не е длъжен)“.
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 10.12.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: