Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
21.08.2019 г.
Наименование: 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

Обособена позиция № 2: „Застраховане на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 16.09.2019 г., 17:30 ч.
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 10.09.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: