Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
19.09.2019 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и актуализация на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за възлагане на държавни концесии на обекти – публична държавна собственост

със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Пристанищен терминал Видин-център“;

Обособена позиция № 2: „Пристанищни терминали Русе Изток 1 и Русе Изток 2“;

Обособена позиция № 3: „Пристанищен терминал Русе Запад“;

Обособена позиция № 4: „Пристанищен терминал Бургас Изток 1“;

Обособена позиция № 5: „Пристанищни терминали Варна Изток и Варна Запад“;

Обособена позиция № 6: „Фериботен комплекс Варна“,

и проекти на обосновка на концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, документация за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на концесионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 21.10.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Възлагане/ прекратяване

Решение за възлагане

Договор

Информация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: