Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
29.10.2019 г.
Наименование: 

Oбществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

Електронна връзка с публикуваните пазарни консултации“ на интернет адрес:
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1821

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 27.11.2019 г., 17:30 ч.
Вид: 
Публично състезание
Обект на процедурата: 
Доставки

Работа на комисията

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: