Статус: 
Отворена
Дата на създаване на електронната преписка: 
22.04.2020 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/22.11.2019 г. - публикувана под № 1711 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Забележка: Вътрешният конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП се провежда, чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/)

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 05.05.2020 г., 17:30 ч.
Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Услуги

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: