Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
19.06.2020 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. – публикувана под № 2036 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Забележка: Вътрешният конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП се провежда, чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/)

Краен срок за подаване на оферти: 26.06.2020 г.

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Доставки

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: