Статус: 
Отворена
Дата на създаване на електронната преписка: 
18.06.2020 г.
Наименование: 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. – публикувана под № 2056 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

Забележка: Процедурата на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/ )

Краен срок за подаване на оферти: 02.07.2020 г.

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор
Обект на процедурата: 
Доставки

Откриване

Покана

Документация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: