Статус: 
Отворена
Дата на създаване на електронната преписка: 
20.10.2021 г.
Наименование: 

Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-24/20.11.2019 г.

Забележка: Процедурата на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки СЕВОП ( https://sevop.minfin.bg/ )

Вид: 
Вътрешен конкурентен избор

Откриване

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: