Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
05.12.2016 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на дирекция КПП – Управляващ орган на ОПТТИ 2014-2020”

със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 54 бр. компютърни конфигурации;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 14 бр. преносими компютри;

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 33 бр. мултифункционални устройства, мобилен принтер и мобилен скенер.

 

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 16.01.2017 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Доставки

Възлагане/ прекратяване

Решение за възлагане

Договор

Информация

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: