Номер в РОП: 
Статус: 
Възложена
Дата на създаване на електронната преписка: 
04.01.2018 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, всички действия по процедура с предмет: „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ спират, считано от 16:30 часа на 25.01.2018 г., предвид постъпила жалба №  ВХР-190-25.01.2018 г. в Комисията за защита на конкуренцията.

Удължен срок за подаване на документи: 
вторник, 10.04.2018 г., 17:30 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 

чл. 100, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 28, ал. 5 от ППЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 12.02.2018 г., 17:30 ч.
Вид: 
Открита процедура
Обект на процедурата: 
Услуги

Откриване

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Уведомление за промяна: При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл

При желание за получаване на съобщения по тази поръчка, моля посочете имейл: