Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
272 12.12.2016 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“.
Номер в РОП: 00042-2016-0007
271 12.12.2016 г. Открита процедура | Прекратена Обществена поръчка с предмет : „Доставка чрез покупка на малък кораб за специализирани изследвания“
Номер в РОП: 00042-2016-0006
274 05.12.2016 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на дирекция КПП – Управляващ орган на ОПТТИ 2014-2020”
Номер в РОП: 00042-2016-0005
315 22.11.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9058904
308 09.11.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Покана за представяне на оферта с предмет: „Надграждане на използваната в момента информационна система за документооборот и управление на работния поток „EVENTIS R7/2011“ с версия “EVENTIS R7/2016“
Номер в РОП:
297 08.11.2016 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ)
Номер в РОП:
277 01.11.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“
Номер в РОП: 9058085
143 19.09.2016 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на съществуващата сървърна инфраструктура чрез надграждане на налични и закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови сървъри, софтуер за виртуализация, разширение и свързване на дискови масиви, разширение на лицензи за Wi-Fi контролера, доставка и монтаж на 4 броя нови AP, доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника, работна станция за инсталиране на приложения и закупуване на мултимедии за нуждите на дирекциите в МТИТС”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0004
Номер в РОП: 00042-2016-0004
119 18.08.2016 г. Събиране на оферти с обява | Прекратена Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.“
Номер в РОП:
114 01.07.2016 г. Покана до определени лица | Възложена Покана за подаване на оферта за упражняване на авторски надзор
Номер в РОП:

Страници