Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
114 01.07.2016 г. Покана до определени лица | Възложена Покана за подаване на оферта за упражняване на авторски надзор
Номер в РОП:
110 14.06.2016 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена „Договаряне без предварително обявление“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0003
Номер в РОП: 00042-2016-0003
100 18.05.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на изпълняваните, строително – монтажни работи на строеж: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. ”Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”
Номер в РОП:

Страници