Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1421 12.11.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“
Номер в РОП: 00042-2018-0011
1391 08.11.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и намиращите се в тях движими вещи”
Номер в РОП: 00042-2018-0010
1458 05.11.2018 г. Публично състезание | Прекратена Обществената поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020“
Номер в РОП: 00042-2018-0009
1419 29.10.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС"
Номер в РОП: 00042-2018-0008
1436 25.10.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9082376
1340 22.10.2018 г. Открита процедура | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска“
Номер в РОП: 00042-2018-0007
1375 04.10.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура на МТИТС“
Номер в РОП: 00042-2018-0006
1361 20.08.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни методи“
Номер в РОП: 9079841
1337 03.08.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „ Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:
1314 20.07.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Разработване на проект на концепция за развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност и изграждане на мобилни мрежи от 5-то поколение (5G) с времеви хоризонт 2025 г.“
Номер в РОП: 9078748

Страници