Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1074 23.03.2018 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0003
1079 15.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-3/14.02.2018 г. сключено от Централния орган за покупки
Номер в РОП:
1078 15.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-2/14.02.2018 г. сключено от Централния орган за покупки
Номер в РОП:
1037 16.02.2018 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дизайн, разработване, внедряване и верификация на EUCISE2020 адаптер в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата и съпровождащи услуги по време на демонстрационната фаза на обмен на данни" по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“(EUCISE 2020)
Номер в РОП: 00042-2018-0002
1013 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-30/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1012 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1011 18.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
821 04.01.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
Номер в РОП: 00042-2018-0001
941 08.12.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“
Номер в РОП: 9071354
928 01.12.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен) за предоставяне на концесия върху обект „Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг. или с пътниковместимост до 19 седалки“ и проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от ЗК, решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от ЗК, документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия и концесионен договор“
Номер в РОП: 9071049

Страници