Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1091 10.04.2018 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. ”Дякон Игнатий” № 11”
Номер в РОП: 9074734
1088 29.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-4/09.03.2018 г.
Номер в РОП:
1074 23.03.2018 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0003
1079 15.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-3/14.02.2018 г. сключено от Централния орган за покупки
Номер в РОП:
1078 15.03.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-2/14.02.2018 г. сключено от Централния орган за покупки
Номер в РОП:
1037 16.02.2018 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дизайн, разработване, внедряване и верификация на EUCISE2020 адаптер в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата и съпровождащи услуги по време на демонстрационната фаза на обмен на данни" по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“(EUCISE 2020)
Номер в РОП: 00042-2018-0002
1013 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-30/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1012 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1011 18.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
821 04.01.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
Номер в РОП: 00042-2018-0001

Страници