Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1012 23.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
1011 18.01.2018 г. Вътрешен конкурентен избор | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.
Номер в РОП:
821 04.01.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
Номер в РОП: 00042-2018-0001
941 08.12.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, управлявани от МТИТС“
Номер в РОП: 9071354
928 01.12.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен) за предоставяне на концесия върху обект „Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг. или с пътниковместимост до 19 седалки“ и проекти на обосновка на концесията по чл. 21 от ЗК, решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 39 от ЗК, документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия и концесионен договор“
Номер в РОП: 9071049
915 30.11.2017 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“
Номер в РОП: 00042-2017-0014
879 10.11.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9070212
451 30.10.2017 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Правен анализ на собствеността и статута на имоти и набавяне на необходимите документи за съставянето на актове за държавна собственост“
Номер в РОП: 00042-2017-0013
819 27.10.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
Номер в РОП: 00042-2017-0011
829 26.10.2017 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийната ефективност на сградата на МТИТС, ул. "Дякон Игнатий" № 11: ЕСМ 1 - подмяна на дограмата по фасадите на I -ви и II-ри етаж; ЕСМ 2 - изпълнение на топлоизолация по еркери и калканни стени на I-ви и II-ри етаж; ЕСМ 3 - изпълнение на топлоизолация по покриви“
Номер в РОП: 00042-2017-0012

Страници