Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
454 28.02.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: "Извършване на хамалски услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9061896
313 17.01.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/“
Номер в РОП: 00042-2017-0001
402 12.01.2017 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Рамково споразумение с рег. № СПОР-48/30.12.2016 г.
Номер в РОП:
389 05.01.2017 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Участие в провеждането на конкурси за назначаване на служители в дирекция „Звено за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 9060468
354 13.12.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обява за обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Номер в РОП: 9059892
272 12.12.2016 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“.
Номер в РОП: 00042-2016-0007
271 12.12.2016 г. Открита процедура | Прекратена Обществена поръчка с предмет : „Доставка чрез покупка на малък кораб за специализирани изследвания“
Номер в РОП: 00042-2016-0006
274 05.12.2016 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на дирекция КПП – Управляващ орган на ОПТТИ 2014-2020”
Номер в РОП: 00042-2016-0005
315 22.11.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията"
Номер в РОП: 9058904
308 09.11.2016 г. Събиране на оферти с обява | Възложена Покана за представяне на оферта с предмет: „Надграждане на използваната в момента информационна система за документооборот и управление на работния поток „EVENTIS R7/2011“ с версия “EVENTIS R7/2016“
Номер в РОП:

Страници