Пазарни консултации

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Адрес в РОП
1984 15.10.2019 г. Пазарна консултация | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Абонамент за поддръжка на сървърната и мрежова инфраструктура на МТИТС, чрез доставка на сервизни пакети и софтуерни лицензи“
Номер в РОП:
1821 02.07.2019 г. Пазарна консултация | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“
Номер в РОП:
1783 05.06.2019 г. Обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране на строеж: „Реконструкция на административната сграда на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – ул. „Дякон Игнатий“ № 11“
Номер в РОП:
1299 13.07.2018 г. Изготвяне на Техническо задание за изпълнение на „Реконструкция и модернизация на централната климатична инсталация в 18-етажната административна сграда на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11“
Номер в РОП:
329 24.11.2016 г. Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни формати за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
Номер в РОП:
290 04.11.2016 г. Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път
Номер в РОП:
267 24.10.2016 г. Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти"
Номер в РОП:
131 22.08.2016 г. Покупка на малък кораб за специализирани измервания
Номер в РОП: