Процедури

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
1198 21.05.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0004
1074 23.03.2018 г. Открита процедура | Прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване”
Номер в РОП: 00042-2018-0003
1037 16.02.2018 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дизайн, разработване, внедряване и верификация на EUCISE2020 адаптер в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата и съпровождащи услуги по време на демонстрационната фаза на обмен на данни" по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“(EUCISE 2020)
Номер в РОП: 00042-2018-0002
821 04.01.2018 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
Номер в РОП: 00042-2018-0001
915 30.11.2017 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Договаряне без предварително обявление с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“
Номер в РОП: 00042-2017-0014
451 30.10.2017 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Правен анализ на собствеността и статута на имоти и набавяне на необходимите документи за съставянето на актове за държавна собственост“
Номер в РОП: 00042-2017-0013
819 27.10.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване, брандиране и доставка на информационни материали за популяризиране на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
Номер в РОП: 00042-2017-0011
829 26.10.2017 г. Публично състезание | Възложена Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийната ефективност на сградата на МТИТС, ул. "Дякон Игнатий" № 11: ЕСМ 1 - подмяна на дограмата по фасадите на I -ви и II-ри етаж; ЕСМ 2 - изпълнение на топлоизолация по еркери и калканни стени на I-ви и II-ри етаж; ЕСМ 3 - изпълнение на топлоизолация по покриви“
Номер в РОП: 00042-2017-0012
583 02.08.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“
Номер в РОП: 00042-2017-0010
529 29.06.2017 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Надграждане на съществуващата в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) телефонна централа Siemens HiCom 300, чрез доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ново поколение, съвместима с настоящата Siemens HiCom 300 IP телефонна централа с всички необходими лицензи и оборудване; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Изнесен капацитет“ за 96 цифрови/IP абонати и 4 аналогови линии, съвместим с предлаганата IP телефонна централа за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“; доставка на 65 IP телефонни апарата за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“
Номер в РОП: 00042-2017-0009

Страници