ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Програмни документи
Голям размер

Доклад за напредъка на изпълнението на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015 г.)  (1.25 MB)

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 2012 - 2015 год. (1.26 MB)

Национален оперативен план за изпълнение на стратегическите цели за изграждане на широколентов достъп в Република България (659.39 KB)

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (418.97 KB)

ПМС № 232/ 28.09.2009 (219.8 KB)

Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013г. (2.05 MB)

Оперативна програма регионално развитие (4.57 MB)

Наредба № 18 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура, 2005 г.  (464.31 KB)© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени