ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Цифров растеж
Голям размер

Социално-икономически анализ на търсенето и предлагането на продукти и услуги, базирани на информационните и комуникационни технологии и интернет, основаващ се на индикаторите на Цифрова програма за Европа (3.33 MB)

 

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. (приета с Решение № 163 от 21.03.2014 г. на МС) (309.15 KB)

ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. (287.41 KB)

Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред (5.31 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени