Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 28.07.2000 г., бр. 90 от 19.10.2001 г., изм., бр. 64 от 18.07.2003 г., изм. и доп., бр. 77 от 3.09.2004 г., бр. 60 от 25.07.2006 г., бр. 44 от 5.06.2007 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 56 от 24.07.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 53 от 12.07.2016 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., бр. 77 от 2004 г.) С правилника се определят дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 90 от 2001 г., бр. 77 от 2004 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 53 от 2016 г. ) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е юридическо лице със седалище в София и е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии съобщенията.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2004 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпълнява функциите на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2006 г., изм., бр. 53 от 2016 г. ) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е национален надзорен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчика на аеронавигационно обслужване.

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 53 от 2016 г. ) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" има емблема, сух и мокър печат с надпис: "Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", на английски език: "Republic of Bulgaria, Ministry of transport, information technologies and communications, Civil aviation administration".

Приложение
 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) (315.87 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed