Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Инициативата „i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост” на Европейския съюз

Инициативата „i2010 - Европейско информационно общество за растеж и заетост" е приета от Европейската комисия през юни 2005 г.,  има за  цел определяне на основните предизвикателства и развитието на информационното общество и медиите до 2010 година.  Новата политика поощрява изграждането на отворена и конкурентноспособна цифрова икономика и придава особено значение на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като мотор за включване на всички в информационното общество (e-Inclusion) и за повишаване на качеството на живот. Реализирането на "i2010"  предвижда включването на различни  политически инструменти на ЕС за насърчаване и развитие на цифровата икономика, чрез регулаторни инструменти, научно изследвания и партньорство между институциите, индустрията и гражданското общество.

Основните насоки на тази инициатива са:

 • Изграждане на Единно европейско информационно пространство, което да насърчава изграждането на отворен и конкуренстоспособен вътрешен пазар за услугите на информационното общество и медиите. Идеята е това Единно европейско информационно пространство да предоставя на европейските граждани достъпни и сигурни широколентови комуникации, богато и разнообразно съдържание и цифрови услуги. Усилията в тази област са насочени към използване на регулаторни и политически инструменти на институциите на ЕС за изграждането на модерна, пазарно-ориентирана регулаторна рамка на цифровата икономика.
 • Засилване на научните изследвания, иновациите и инвестициите. Този приоритет акцентира върху увеличаване на усилията и инструментите за развитие на научните изследвания и насърчаване на партньорството с частния сектор, което се очаква да стимулира постигането на иновационно и технологично лидерство на ЕС. За целта се предвижда:

- развитие на стратегическите научни изследвания в областта на ИКТ в рамките на Седма рамкова програма;

- Европейски технологични платформи и съвместни технологични инициативи на Общността;

- Създаване на  Програма за развитие на ИКТ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации;

- Политика за развитие на е-бизнес и  навлизане на ИКТ в предприятията, особено в МСП;

- Възприемане на нов стил на работа, който включва иновациите и утвърждаване на необходимостта от нови умения;

- Стандартизация в областта на ИКТ.

 • Насърчаване на приобщаването, по-добри обществени услуги и качество на живот, чрез използването на ИКТ. Целта на този приоритет е постигането на приобщаващо европейско информационно общество, посредством ефективни и насочени към потребителите обществени услуги, базирани на ИКТ.

Области на развитие:

приобщаване - възможност за достъп до услугите на информационното общество за всички слоеве от населението, в т.ч.:

- хора в неравностойно положение, дължащо се на достигане на определена възраст, полово разграничаване, етнически признак, ограничен достъп до образование (политики и дейности по е-Приобщаване);

- хора с увреждания (е-Достъп);

- живеещи в по-слаборазвити региони („цифрово разделение")

по-добри обществени услуги:

- Електронно правителство;

- Електронно здравеопазване.

▪ Водещи инициативи, визиращи потенциала на ИКТ за подобряване качеството на живота:

- Интелигентни коли;

- Европейски цифрови библиотеки;

- ИКТ за устойчиво развитие;

За повече информация:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)
Архив - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

OSCE

Доклад "Свободата на изразяване в интернет"

7-ма рамкова програма

Информационни и комуникационни технологии от Седма рамкова програма на Европейската общност
Информационен ден по Седма рамкова програма на ЕС
Информационен ден по Седма рамкова програма на Европейската общност, проведен на 24.11.2009 г.

Програма "Подкрепа за ИКТ политики"

Програма «Подкрепа за ИКТ политики» от Рамкова програма «Конкурентоспособност и иновации» на Европейската общност
МТИТС организира информационен ден по програма “Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма «Конкурентоспособност и иновации” на ЕО
Информационен ден по програма «Подкрепа за ИКТ политики»

Архив

Информационен ден по програмата «Подкрепа за ИКТ политики»
от Рамкова програма «Конкурентоспособност и иновации» на Европейската общност проведен на 17.02.2009 г.

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed