Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Голям размер
WSIS Targets Questionnaire

Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development за постигане на целите на Срещите на високо равнище за информационното общество (WSIS).
Резултатите от попълнените въпросници ще послужат за измерване на напредъка в областта на ИО и подготовка на финален доклад , който ще бъде представен през 2014 г. http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/ and http://measuring-ict.unctad.org
Въпросникът може да свалите от тук .

На национално ниво Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията има за задача да систематизира и изпрати получените отговори от различните институции. За целта най-учтиво Ви каним да изпращате попълнените си формуляри по компетентност в електронен вид до 05.09.2013 г. на: hdobreva@mtitc.government.bg и rantonova@mtitc.government.bg, експерти в Дирекция “Информационни технологии”.
Инициативата Partnership on Measuring ICT for Development е международна инициатива с представители от различни заинтересовани страни, чиято цел е подобряване на достъпността и качеството на данните и индикаторите, свързани с информационните и комуникационни технологии.

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed