Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществени консултации на Европейската комисия

Голям размер

Европейската комисия (ЕК) публикува обществени консултации, в контекста на Стратегията за цифров единен пазар за Европа, както следва:

1. Обществена консултация относно стандартите в цифровия единен пазар: определяне на приоритетите и осигуряване на доставката

С тази консултация ЕК търси приноса на заинтересованите страни, за да се постигне широко съгласие около набор от приоритетни стандарти в ключови технологични области от решаващо значение за постигането на цифровия единен пазар и графиците за разработването им.

Консултацията е със срок до 16 декември 2015 г. Отговорите, получени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.

Очакват се становища от национални, регионални и местни органи, европейски организации за стандартизация и други организации за разработване на стандарти, националните регулаторни органи, браншови сдружения, форуми и консорциуми, корпорации, малки и средни предприятия и микро компании, организации на гражданското общество, академичните среди и гражданите.

Въпросникът може да бъде попълнен само онлайн на: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-priority-ict-standards-plan.

2. Обществена консултация относно регулаторната среда за платформи, онлайн посредници, данни и изчисления в облак и колаборативната икономика

Консултацията относно платформите обхваща: социалната и икономическата роля на онлайн платформите; прозрачността, например в резултатите от търсене; условията за ползване; рейтингите и прегледите; използването на информация от платформите; връзката между платформите и техните доставчици; условията за превключване между сравними услуги, предлагани от платформите; ролята на онлайн посредниците, включително начини за справяне с незаконното съдържание в интернет.

Тази консултация събира и становища относно инициативите в областта на данните, инициативата за свободен поток на данни, Европейската инициатива за изчисления в облак и колаборативната икономика.

Обществената консултация ще бъде достъпна на всички официални езици на ЕС през втората седмица на месец октомври и ще се проведе в продължение на 12 седмици, считано от деня, в който въпросникът е достъпен на всички езици на ЕС. Крайният срок ще бъде публикуван на: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloud, където може да бъде попълнен и въпросникът само онлайн.

3. Обществена консултация относно блокирането на географски принцип и други географски ограничения при пазаруване и достъпване на информация в ЕС

Тази консултация има за цел да събере становища относно ограниченията, пред които са изправени потребителите, консуматорите и бизнеса, когато достъпват или предоставят информация, пазаруват или продават през границите в ЕС. Очакват се становища от потребителите, бизнеса, националните органи на всички нива и заинтересованите организации.

Обществената консултация ще се проведе в продължение на 12 седмици, считано от деня, в който въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС. Крайният срок ще бъде публикуван на: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-geo-blocking-and-other-geographically-based-restrictions-when-shopping-and, където може да бъде попълнен и въпросникът само онлайн.

 

Информационни технологии
Актуално в ИТ
Политики
• Документи на Европейския съюз
• Информационно общество
• Политика в областта на широколентовия достъп
• Отворени данни
• Интернет управление
• Съвет на Европа
Програми на ЕО
• Хоризонт 2020
• Механизъм за свързване на Европа
• 7-ма рамкова програма
• Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
Обществени Консултации
Нормативни актове
• Закони
• Наредби
• Проекти
Платформа за ИКТ стандарти
Архив

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Обществени Консултации

Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.
Обществени консултации на Европейската комисия
Отворените данни и Стратегията за цифров единен пазар

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed