Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
2137 22.04.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-24/20.11.2019 г.
Номер в РОП:
2126 22.04.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/22.11.2019 г. - публикувана под № 1711 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2047 29.11.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/13.11.2019 г. публикувана под № 1694 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1895 04.11.2019 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 00042-2019-0013
1979 31.10.2019 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав по ркм 610 до ркм 374.100”
Номер в РОП: 00042-2019-0012
1992 29.10.2019 г. Публично състезание | Възложена Oбществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0011
1991 29.10.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г. публикувана под № 1639 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1854 07.10.2019 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура с предмет: „Оценка на въздействието и ефектите от изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и оценка на напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и принос към Стратегията на ЕС
Номер в РОП: 00042-2019-0010
1935 01.10.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Прекратена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г.” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г. публикувана под № 1577 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1955 30.09.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на столове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-7/15.03.2018 г.
Номер в РОП:

Страници