Обществени поръчки

N: Дата на създаване на електронната преписка Вид / статус Наименование / Номер в РОП
2184 19.06.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение № СПОР-6/02.06.2020 г. – публикувана под № 2036 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2183 19.06.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-5/02.06.2020 г. публикувана под № 2042 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2185 18.06.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. – публикувана под № 2056 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2137 22.04.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по Рамково споразумение с рег. № СПОР-24/20.11.2019 г.
Номер в РОП:
2126 22.04.2020 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, по Рамково споразумение с рег. № СПОР-29/22.11.2019 г. - публикувана под № 1711 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
2047 29.11.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение с рег. № СПОР-23/13.11.2019 г. публикувана под № 1694 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:
1895 04.11.2019 г. Открита процедура | Възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
Номер в РОП: 00042-2019-0013
1979 31.10.2019 г. Договаряне без предварително обявление | Възложена Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав по ркм 610 до ркм 374.100”
Номер в РОП: 00042-2019-0012
1992 29.10.2019 г. Публично състезание | Възложена Oбществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатична инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Номер в РОП: 00042-2019-0011
1991 29.10.2019 г. Вътрешен конкурентен избор | Отворена Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по Рамково споразумение с рег. № СПОР-28/21.12.2017 г. публикувана под № 1639 в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
Номер в РОП:

Страници