Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в

Номер: 
8507
Дата на публикуване: 
28.09.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0018