Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитна услуга по изпълнение и отчитане на разходите на дейност 10 „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местна

Номер: 
8453
Дата на публикуване: 
27.07.2015 г.
Наименование: 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитна услуга по изпълнение и отчитане на разходите на дейност 10 „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“ по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, с рег. № К10-31-1/07.09.2010 г. в съответствие с изискванията на действащото законодателство и международните одиторски стандарти“, публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0014