Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност“, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0001

Номер: 
7986
Дата на публикуване: 
11.02.2015 г.
Наименование: 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност“, публикувана в РОП под номер 00042-2015-0001

Обявлението и решението са публикувани под номер 00042-2015-0001 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

Решение (224.2 KB) Удостоверение за време

Обявление (392.73 KB) Удостоверение за време

Документация (5.04 MB) Удостоверение за време

Документация (1.16 MB)Удостоверение за време

Разяснение №1 по документацията (355.32 KB)Удостоверение за време

Разяснение №2 по документацията (201.65 KB)Удостоверение за време

Разяснение №3 по документацията (209.59 KB) Удостоверение за време

Решение за промяна на документация (235.51 KB) Удостоверение за време

Документация след промяна (1.15 MB) Удостоверение за време

Разяснение №4 по документацията (140.61 KB) Удостоверение за време

Разяснение №5 по документацията (101.32 KB) Удостоверение за време

Разяснение №6 по документацията (120.18 KB) Удостоверение за време

Протокол № 1, 1а и 1б (383.25 KB) Удостоверение за време

Отваряне на ценови предложения (996.12 KB) Удостоверение за време

Протокол №2 (182 KB) Удостоверение за време

Протокол №3 (156.45 KB) Удостоверение за време

Протокол №4 (173.75 KB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-71/12.06.2015 г. (698.31 KB) Удостоверение за време

Заповед РД-14-88/16.07.2015 г. (128.95 KB) Удостоверение за време

Договор №39 от 21.07.2015 г. (3.16 MB) Удостоверение за време

Договор №40 от 21.07.2015 г. (3.96 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор №39 (2.42 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор №40 (1.86 MB) Удостоверение за време

Договор №50 от 07.08.2015 г. (8 MB) Удостоверение за време

Приложения към Договор №50 (29.74 MB) Удостоверение за време

Информация за банкови гаранции за участие в обществена поръчка (78.89 KB) Удостоверение за време

Информация за гаранцията за изпълнение (35.31 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-39 от 21.07.2015 г. (179.55 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-40 от 21.07.2015 г. (179.67 KB) Удостоверение за време

 

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2015_0001_D_39_2015.pdf (76.69 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0001_D_40_2015.pdf (75.39 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0001_D_40_2015.pdf (75.78 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0001_D_50_2015.pdf (77.3 KB) Удостоверение за време

00042_2015_0001_D_50_2015.pdf (77.11 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнен договор – № Д-50 от 07.08.2015 г. (180.55 KB) Удостоверение за време