Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Дост

Номер: 
8660
Дата на публикуване: 
16.11.2015 г.
Наименование: 

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 1