Публична покана с предмет „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“, публикувана в РОП с ID: 9045149

Номер: 
8491
Дата на публикуване: 
24.08.2015 г.
Наименование: 

Публична покана с предмет „Надграждане и развитие на Географска информационна система на МТИТС“, публикувана в РОП с ID: 9045149

Покана (171.56 KB) Удостоверение за време

Приложение № 1 – Техническа спецификация (16.96 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Методика за избор на изпълнител (51.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 3 – Проект на договор (74 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 – Оферта за участие в процедурата (43 KB) Удостоверение за време

Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (47 KB) Удостоверение за време

Приложение № 6 – Декларация за приемане условията на проекта на договор (27.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 7 – Списък на изпълнените услуги, сходни с предмета на поръчката (16.06 KB) Удостоверение за време

Приложение № 8 – Техническа оферта (32.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 9 – Ценова оферта (40.5 KB) Удостоверение за време

Протокол от работата на комисия (102.4 KB) Удостоверение за време

Договор № Д-58/25.09.2015 г. (2.63 MB) Удостоверение за време

Информация за освободена гаранция за изпълнение на Договор № Д-58/25.09.2015 г. (30.67 KB) Удостоверение за време

Информация за приключен договор (223.15 KB) Удостоверение за време

Иформация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

ID_9045149_D_58_2015.pdf (76.67 KB) Удостоверение за време